Articles by "Din-Tasavvuf"

Din-Tasavvuf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Simya-Kuranda Şifa Sırları - Kubilay Aktaş

Simya-Kuranda Şifa Sırları - Kubilay Aktaş

Şifa, bütüncül olmanın diğer bir adıdır. Şifa bulmak, bütünün farkına varmaktır. Bütünün farkında olan insan şifayı bulmuştur. O insan sağlıklıdır.
Şifa bir hissediştir. Bu hissediş şifayı celbeder ve şifacı buradan beslenir.
Bir idrak halidir merkez-durak... Aslında idrak durmaktan geçer. Zihin durduğu anda, zaman ve mekan ötesine geçilmiştir. Ödünç alınmış bilgiler sizden düşer. Zihnin durmasından kasıt; onun tanık konumuna geçmesidir.
Bütün kadîm öğretiler gerçekliğin zihinsizlik ve tanıklık dünyasını tanımak ve onu kristalize etmek olduğunu söylüyor.
Zihin, zaman ve mekan ile kayıtlıdır. Varlığının devamı ve hareketi için bu sınır gereklidir. Ancak idrak denilen mistik algıyla (müşahade-oluş) biz gözlemci olabiliriz. Bu, nesne-özne arasındaki git-gel halinden gözlem konumuna sıçramaktır. Zaviye; yani açı/boyut kazanmışsınızdır. Buradan fiziği de kuşatan bir algı dünyasına geçersiniz. O zaman iç içe anlam boyutlarını ihtiva eden sembolik gizemli dili okursunuz. Bu noktada bilgiler hakikatlarını açar. İlim burada anlayışı doğurur. Dönüşüm burada olur. Şifa bu kaynaktan gelir. Tırtılı kelebeğe dönüştüren sırrın kendisi şifanın kaynağıdır.
Her şey Şâfi ismine bakar. Hoş, her isim birbirine bakar ve birbirini gösterir. Yani varoluştaki her bir birim, birbiriyle bağlantılıdır. Bu, hep böyleydi: Kozmik ağ... Bunun adı İslâm’dır. Sistemin adı İslâm, yani bütünün örgüsel farkındalığı... Buna inanmazsınız, bunu yaşarsınız. Güneşe inanılmaz, bilinir.
 • Kitap Adı: Simya-Kuranda Şifa Sırları
 • Yazar Adı: Kubilay Aktaş
 • Yayınevi: Elest Kitaplar
 Simya-Kuranda Şifa Sırları - Kubilay Aktaş
Simya-Kuranda Şifa Sırları - Kubilay Aktaş
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Ahid Sandığı - Lütfi Kaçan

Ahid Sandığı - Lütfi Kaçan

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Sandığın yahudi inancındaki yeri; ortaya çıkış süreci ve özellikleri, içine konulan nesneler, akıbeti hakkındaki gelişmeler; kutsallık kazanmasının nedenleri, sosyolojik etkisi; siyasi ve manevi hayat üzerindeki etkileri ve son bölümde ise, Sandığın günümüzdeki yahudilerin mesih inancı üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur.

İkinci bölümde, inceleme konumuzu Ahid Sandığının İslam geleneğindeki yeri teşkil etmektedir. Bu bölümde, Tabut'un / Sandığın etimolojik anlamı ve özellikleri; kökeni hakkındaki farklı yorumlar; sandıkla gelen sekine ve bakiyye kavramları ve içindekiler hakkında yapılan batını yorumlar ele alınmaya çalışılmıştır.
 • Kitap Adı: Ahid Sandığı
 • Yazar Adı: Lütfi Kaçan
 • Yayınevi: Ataç Yayınları
 Ahid Sandığı - Lütfi Kaçan

Ahid Sandığı - Lütfi Kaçan

[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Muhammed Ebu Zehra-Son Peygamber Cilt1

Muhammed Ebu Zehra-Son Peygamber Cilt1

Verdiği nimetlerden dolayı hamd Allah'a mahsustur. Yaptığı ikramlardan ötürü fazilet Allah'a mahsustur. Çünkü O, Muhammed (s.a.v)'i, hidayet ve hak din ile göndermekle, dini kemale erdirmiş ve ilahi risaleti tamamlamıştır. Bunu, İslamiyet'i bütün dinlere üstün kılmak için yapmıştır. Hidayeti tamamlamış, risaleti sonuca ulaştırmış, delilleri açıklamış, hakikat yolunu ortaya çıkarmış, güçlü ve yüksek İslam sancağım semalarda dalgalan-dırmıştır. Muhammed (s.a.v)'in sahabileri de Allah'ın kendilerine yüklediği sorumlulukları hakkıyla taşımışlardır. Çağrı görevini yerine getirip omuzlarındaki emaneti korumuşlar ve İslam'ın nurundan birer kıvılcım olmuşlardır. Muhammedi risaletin anlamından taşıdıkları kıvılcımlar sebebiyle Allah onlardan razı oldu ve insanlığa da rahmet etti.

Resulullah'a Hitap

Ey Allah'ın Resulü!
 • Kitap Adı: Son Peygamber Cilt1
 • Yazar Adı: Muhammed Ebu Zehra

Kitaptan Alıntı

Yunanlıiar'ı ve onlardan öncekileri bırakıp, İran'a ve daha Ötelere yöneldiğimizde, hayretler içinde kalırız. Başka felsefelerin de etkisi altında kalan Yunan felsefesinin çevresinde şu gerçekle karşılaşırız: Bu felsefe, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemeyi ve varlık probleminin aslım bazı vehim ve efsanelere dayanarak çözmeyi hedef edinmiştir. Örneğin Zerdüşt mezhebine mensup olanlar, kainatta biri iyilik, diğeri de kötülük tanrısı olmak üzere iki tanrı bulunduğuna ve bu ikisinin insan nefsi üzerinde ve kainat hususunda çekişmekte olduklarına inanırlardı. Şüphesiz bu inanç batıldı ve dini bir dayanağa istinat etmemekteydi. Ancak bu inancın, semavi bir dinin tahrifinden ibaret olduğu söylenebilir. Bu din de insanları, bir olan Allah'a kulluk etmeye çağırıyordu. Bunun akli bir engeli de yoktu. Çünkü Zerdüştlükun bazı kitaplarında, Muhammed (sav)'in peygamber olarak geleceğine dair müjdeler bulunuyordu. Bununla ilgili olarak Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur: "Her millet içinde mutlaka bir uyarıcı (peygamber gelip) geçmiştir ." (Fatır: 24)
 Muhammed Ebu Zehra-Son Peygamber Cilt1
Muhammed Ebu Zehra-Son Peygamber Cilt1
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

 A. Kadir - Bugünün Diliyle Mevlana

 A. Kadir - Bugünün Diliyle Mevlana

Büyük hakîm, büyük şair, büyük insan Mevlânâ Celâleddin'in yirmi beş bin altı yüz on sekiz bey itlik «Mesnevi» sinden başka yirmi beş bin beyte yaklaşan büyük bir divanı vardır. Vezinlere göre alfabetik tertibe uyularak yirmi bir divanla rubailerden meydana gelen bu divana, bu yüzden büyük divan anlamına «Dîvan-ı Kebîr» denmiştir.

 • Kitap Adı: Bugünün Diliyle Mevlana
 • Yazar Adı: A. Kadir 
 • Yayıun Evi: SAY Yayınları

Kitaptan Alıntı

(Vâ - Nû)

Cumhuriyet (22 Aralık 1955)
Neslimizin usta şairlerinden A. Kadir, «Bugünün Diliyle Mevlânâ» adlı bir kitapta bu dünya büyüğünün 44 şiirini şu son günlerde okuyuculara sundu. Dil arılığı, deyiş rahatlığı, şiir lezzeti bu ziyafetin özelliklerindendir. Mevlânâ gibi bir şiir ulusunu bugünün diliyle, bozmadan, eksiltmeden, değerlerini kaybettirmeden okuyucuya ulaştırmak kolay bir iş olmasa gerek. A. Kadir böyle çetin, hattâ tehlikeli bir işe girişirken herhalde çok düşünmüş, çok korkmuş olmalıdır.

Reşat Taus Ulus (22 Aralık 1955)
Kitapta okuduğumuz şiirlerdeki dil ustalığı, mısra kuruluşlarındaki kusursuzluk ve sağlamlık da, bize bunu açıkça göstermektedir. Bu yenileştirmeler, bize iki şeyi öğretiyor: Biri, Mevlânâ’nın, yedi yüz yıl sonra hâlâ, «genç şair» olarak yaşamakta oluşunu, öbürü, A. Kadir’in bu işteki başarısı ile, şiirdeki ustalığını...
 A. Kadir - Bugünün Diliyle Mevlana
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Ayhan Tekineş - Ahirzaman ve Kıyamet Alametleri

Ayhan Tekineş - Ahirzaman ve Kıyamet Alametleri

Kur’ân-ı Kerîm, kıyametin muhakkak kopacağını ve bütün insanların ebedî âhiret âleminde hesaba çekilip dünyadaki amellerinin karşılığını göreceğini kesin bir üslûpla beyan etmiştir. İlahî kaynaklı bütün dinler kıyametin kopacağını haber vermişlerdir. Hem Kur’ân-ı Kerîm hem de hadis-i şerifler, kıyamet vaktini yalnızca Allah Teâlâ’nın bildiğini açıkça ifade etmiştir. İnsanlara yalnızca kıyametin yakınlaştığını bildiren bazı iz ve işaretler yani alâmetler bildirilmiştir. Bu alâmetlerin bir kısmı tekvinî yani kozmolojik değişiklikler diğer bir kısmı ise dinî ve ahlâkî alandaki değişikliklerdir. Toplumu ilgilendiren değişiklikler, toplumsal bozulmanın bir başka deyişle o toplumun kıyametinin yakınlaştığının alâmeti olduğu gibi aynı zamanda büyük kıyametin de habercisidir.
 • Kitap Adı: Ahirzaman ve Kıyamet Alametleri
 • Yazar Adı: Ayhan TEKİNEŞ
 • Yayın Evi: IŞIK YAYINLARI

Kitaptan Alıntı

Kıyamet alâmetleri, ibret almak ve âhirete hazırlanmak için âhiret yurdunun yoluna dizilmiş yol işaretleri gibidir. Âyet ve hadislerdeki kıyamet alâmetleri gelecekten açık bilgi vermekten ziyade dünya hayatında inanan insanların karşısına çıkması muhtemel tehlikeleri haber vermek maksadıyla zikredilmiştir. Bu sebeple kıyamet alâmetlerinde kişi, tarih ve mekânlar açıkça belirtilmemiş, kapalı bir üslûpla benzer birçok olaya işaret edecek şekilde ana hatlarıyla belirtilmiştir. Kıyamet alâmetleri tayin ve teşhis için değildir. İnananlara ümit vermek, günahlara, fitnelere ve küfre karşı uyanık olmalarını temin etmek için okunmalıdır. Aksi takdirde “Mehdi kim?” “Mesih kim?” gibi tartışmaların inanan insanlara kazandıracağı dünyevî ve uhrevî hiç bir kazanç yoktur.
Ayhan Tekineş - Ahirzaman ve Kıyamet Alametleri
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Kiyohiro Miura - Oğlum Zen Keşişi Olmak İstiyor

Kiyohiro Miura - Oğlum Zen Keşişi Olmak İstiyor

Oğlum keşiş olmak istediğini ilk söylediğinde bütün bunların nasıl olduğunu düşündüm ve bu tuhaf karara hayret ettim." Akutagawa ödülü kazanmış otobiyografik temelli bu romanda, olaylar yazarın altı yaşındaki oğlu Ryota'yı Zen Meditasyonu yaptığı tapınağa götürmesiyle başlar. Amacı oğlunu ruhsal açıdan eğitmek değil, annesinin biraz evde başını dinleyebilmesini sağlamaktır. İki yıl sonra Ryota birden Zen keşişi olmak istediğini söyleyince çok şaşırır. Gerçekte Ryota pek keşişliğe uyan bir çocuk değildir. Diğer çocuklar gibi televizyon seyretmeyi, Mc Donald's hamburgerini ve arabaları sevmektedir...

Kitaptan Alıntı

Keşiş olmayı istediğini söylemeye başladığından sonra, ilkokulun üçüncü yılında yetişkinlerle birlikte oturup zazen yapacağını söyledi. Biz genellikle her biri kırk dakikadan oluşan üç oturum yapıyorduk, fakat oğlum bir kaç dakikadan sonra huzursuzca kımıldanmaya başladı ve dışarı çıktı. Ne var ki çok geçmeden daha uzun süre oturmaya başladı: önce bir oturum süresi, sonra daha uzun ve nihayet altıncı sınıfta yetişkinler kadar uzun süre oturur oldu. Tam-lotus duruşuna hakim oldu ve bacaklarını ellerini bile kullanmadan bükebiliyordu. Belki deneyimli keşişler bunu yapabilirdi, fakat benim gibi orta yaşlarında başlayanlar bacaklarını ellerini kullanmadan kaldıramazlar, hatta bunu yaptıktan sonra bile genellikle duruşumuzu tekrar düzeltmemiz gerekir.
Kiyohiro Miura - Oğlum Zen Keşişi Olmak İstiyor
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Abraham Galante - Sabetay Sevi ve Sabetaycıların Gelenekleri

Abraham Galante - Sabetay Sevi ve Sabetaycıların Gelenekleri

Abraham Galante Türkiye ve Osmanlı yahudileri Tarihi araştırmalarının en önemli ve hala aşılamamış isimlerindendir. Sabetay Sevi isimli çalışması yazarın, önemli ve hala aşılamamış isimlerindendir. Sabetay Sevi isimli çalışması yazarın, önemli ama gerçekten önemli eserlerinden birisidir. Türkiye'de ve Türkiye dışında daha sonra sabetaycılık konusunda yayımlanan tüm eserlerde, Scholem ve Prof. Abdurrahman Küçük başta olmak üzere Galante'nin hep kaynak olarak alındığı görülür. Çünkü sabetaycıkla ilgili yazdıkları Rosanes, Danon ve Nehema'dan çok daha ilgi çekicidir v orjinal belgelere dayanmaktadır. Kuşkusuz gerek Mısır yıllarında ve gerekse tüm yaşantısında Galante'nin İttihat ve Terarkki ile olan ilişkilerinde pekçok sabetaycı dostu olmuştu. Eminiz ki şu an elinizde tuttuğunuz kitap Galante'nin aslında sabetaycılar hakkındaki bilgisinin küük bir bölümünü yansıtmaktadır. Galante özellikle Osmanlı siyonizmi, Selanik mason ocaları ve melamilik içinde sabetaycıların rollerini çok daha fazla açıklayabilecek bilgilere de sahipti. Ama resmi tarihçiliği ve gerektiği kadar konuşması ilkesi sebebiyle sabetaycılık hakkında bir giriş kitabı yazmış oldu. Galante başta İttihat ve Terakki liderleri olmak üzere döneminin önemli sabetaycı kökenli aydınlarıyla ilişkiler kurmuştur ve yazmamış olmakla beraber sabetaycı cemaatle de önemli temasları olmuştur. Okuyacağınıza çalışmada yazılanları gördükçe bunu daha yakınan anlayacaksınız. Zvi-Geyik Yayınları sabetaycılıkla ilgili bir ana kaynağın tercümesini Türkiyeli okurlara sunmaktan onur duyuyor...

Kitaptan Alıntı

 Abraham Galante - Sabetay Sevi ve Sabetaycıların Gelenekleri
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Lao Tzu - Tao Te Ching

Lao Tzu - Tao Te Ching

İnsan zihninin varoluşu anlama sürecinde derin düşünce.

Tao Te Ching 81 adet aforizmadan oluşmuştur. Tao artık bildiğimiz üzere Yol; Te (De) erdem ve bu sayede elde edilen güç; Ching (Jing) de klasik eser, külliyat gibi anlamlara gelir. Birinci kitap Yol'un külliyatı, ikinci kitap da Erdem Gücü'nün külliyatı gibi anlamlar taşımaktadır. 

Tao Te Ching (Daode Jing) aforizmaları aslında, ìinsan zihninin, varoluşu anlama süreciîne bir tür anlam kazandırmak ve bir biçimde referans noktası oluşturmak adına, sistematik biçimde birbiriyle etkileşen kavramları anlatır. Zıtlıkların bünyelerinde var olan bir enerjinin başlattığı zincirleme etkileşimler üstünden bazı kuvvetler birbirlerini var eder. Gerçek dünya dediğimiz varlık durumunda cereyan eden olaylar bu kuvvetlerin bir ürünüdür. Bir şey ortaya çıkarken yokoluşunu da birlikte getirir. Olmak ya da olmamak, birbirlerinin veçheleridir ve karşılıklı olarak birbirlerinin nedeni olurlar.

Kitaptan Alıntı

Parka gittik karımla, Tao Te Ching’i tartışmak için. Bir ağacın altına oturduk... Söyleşirken bir köpek geçti sahibiyle birlikte; plastik bir halka taşıyordu dişleri arasında gururla. Ağaç altları kuru, çürük, kırık dal doludur hep. Köpekler sever koca koca dallar taşımayı parkta gezerken. “Köpekleri de insanlaştırıyoruz,” dedim, “budaklı, pis dallar yerine, bak, plastik halkalar taşıyor onlar da.” Karım, “Parkta radyo çalmak gibi,” dedi “Ve Tao Te Ching’i tartışmak gibi,” dedim, “kuş seslerini dinlemek dururken.” Sustuk; parkın sesini dinlemeye koyulduk.

“hep hiçlikte kalanlar görür onun özünü

hep varlıkta kalanlar görür onun yüzünü..."

Batı kültürlerinin iyi ile kötüyü ayırt etmede usta, usçu dünyasına böyle yansıyor Klasik Çince’nin ele avuca sığmaz düşün-simgeleri (hece-harfleri). Tao Te Ching’in ilk şiirinden şu dizeler, hep bu ya da benzeri içerikte çevrilir Avrupa dillerine. Oysa çok-anlamlı düşün-simgelerin çağrışım denizine bir süre dalıp gittin mi, bunlar birden Escher’in siyah-beyaz kertenkele-kuşları gibi anlam değiştirir:

Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Karen Armstrong - Tanrının Tarihi

Karen Armstrong - Tanrının Tarihi

Eski bir rahibe olan Karen Armstrong bu çalışmasında tektanrı inancının 4000 yıllık tarihini klasik felsefeden ortaçağ mistisizmine, 'Aydınlanma'dan modern çağ kuşkuculuğuna kadar pek çok izlekte alıp yorumluyor.

Armstrong'un rahibelik günlerinde aklını ve ruhunu biçimlendiren dogmaları sonraki yıllarda seçtiği seküler yaşamın parametreleri doğrultusunda sorgulayan yaklaşımı, 'içeri'yi deneyimlemiş bir 'dış göz'den çıkması itibariyle önem ve özgünlük kazanmakta.

Üç semavi dinin (Musevilik, Hıristiyanlık, İslam) siyasal, toplumun ve psikolojik
İndirmek İçin Logoya Tıklayınız

M. Metin Adıgüzel - Özgürlük Öğretmenleri Peygamber
M. Metin Adıgüzel - Özgürlük Öğretmenleri Peygamber
“Biz Musa’ya ilahî kelâmı bahşettik ve birbiri ardınca o’nu izleyen elçiler gönderdik: Meryem oğlu İsa’ya da hakikatin tüm kanıtlarını vahyettik ve o’nu kutsal ilham ile güçlendirdik. [Ama] ne zaman bir elçi hoşunuza gitmeyen bir şey getirdiyse küstahlıkta haddi aşarak bir kısmını öldürdüğünüz ve diğerlerini yalanladığınız doğru değil mi?” (Bakara/87)

Kitaptan Alıntı

Kitapçılarda birçok “Peygamberler Tarihi” isimli eserle karşılaşmaktayız. Ne yazık ki bu eserlerden peygamberleri Allah’ın (c.c) bildirdiği şekilde anlatmaya çalışanı yok denecek kadar azdır. Peygamberlerin hayatını konu alan kitapların büyük kısmı Tevrat’taki uyduruk hikâyeler ile bazı tarih kitaplarından alıntı efsanelere oldukça fazla yer verirler. Açıktır ki böyle bir yaklaşım peygamberleri tanıtmak yerine, aslı olmayan düşünce ve eylemlerin peygamberlerle ilişkilendirilmesine sebep olmaktadır. 
Kanımca iyi niyetlerle yazılmış bu eserlerin yazarları nasıl bir tahribata sebep olduklarının farkında bile değillerdir. Bu sorunu aşmak ve birer özgürlük öğretmeni olan pey gamberleri yalnızca Kur’an referansı ile tanımak her Müslüman için bir zorunluluktur. Peygamber öğretilerinin teoloji alanına hapsedilmiş olması da ayrı bir çıkmazdır.
Peygamber hayatlarının Kur’an referansı ve değişik bilimlerin gözü ile yeniden ele alınıp yazılmaları gerekir.

Amaç, Kapsam ve Yöntem

Bu kitabı yazmaktaki amacım giriş bölümünde anlattığım olumsuz durumu kırmak ve peygamberlerin yalnızca Kur’an’dan öğrenilmesinin mücadelesini vermektir. Bu çalışma Kur’an’da ismi geçen peygamberleri konu almakta olup, sosyal bilimlerin gözü ile bakılarak yalnızca Kur’an’da verilen bilgiler çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada piyasadaki peygamberler tarihi kitaplarında görülen sonu gelmez hikâyeler yerine, düşünsel, ahlaki, hukukî ve nihayetinde özgür bir birey için gerekli olan insanî değerler ile karşılaşacaksınız.
Çalışmada, cümle aralarındaki notların meali daha açıklayıcı kıldığı düşüncesiyle İşaret Yayınları’ndan çıkan, Cahit KOYTAK ve Ahmet ERTÜRK tarafından Türkçeye tercüme edilen Muhammed Esed’in “Kur’an Mesajı” isimli, açıklamalı Kur’an meali metnini kullandım. Elbette ki bu tercih, Muhammed Esed’in tüm yorumlarını bir bütün halinde kabul ettiğim anlamına gelmez.
Başta Seyyid Kutup’un “Fî Zılâl’il Kur’an” isimli tefsiri olmak üzere çağımız tefsir ve açıklamalı meallerinden mümkün olduğunca çok yararlanmaya çalıştım. Kaynak olarak yalnızca Kur’an’ı almamın nedeni ise, Kur’an’ın bir sistem kitabı oluşudur. Ayrıca Kur’an soru kabul ederm ve yeterli cevabı verir bir kitaptır. Buna karşın farklı tarihi kaynaklarda geçen peygamberler adına uydurulmuş masallar sorgulanamazdır. Çünkü bu tür kitaplar peygamber öğretilerini değil, peygamber adına yazılmış hikâyeleri konu edinirler. Oysa amacımız hikâye anlatmak değil, peygamberlerin düşünce dünyası ile tanışmaktır. Bu düşünce dünyası bize özgür bir insan olmayı öğretecektir.

Varoluş Üzerine


Bir yaratıcıyı kabul edenler ile kabul etmeyenler arasındaki temel ayrılık noktası, insanın yaratılışından önceki dönemlere kadar gider. Asıl sorun maddenin nasıl var olduğudur. Ateistler, evrimin işleyiş ilkelerini anlatarak maddenin nasıl var olduğunu ispatladıklarını ileri sürerler.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Turan Dursun - Din ve Cinsellik
Turan Dursun - Din ve Cinsellik
Eski bir müftü olan, Kur'an ve semavi dinler üzerine çalışmalar yapan Turan Dursun bu çalışmalarıyla toplumu aydınlatmayı hedefledi. Eserleriyle dine ilişkin gerçekleri gözler önüne sererek bunu büyük ölçüde başardı. 
Elinizdeki kitap da Turan Dursun'un aydınlatıcı eserlerinden biri. Turan Dursun, bu kitabında dini farklı bir açıdan ele alıyor. Dinlerin kutsal sayılan kitapları ve kaynaklarındaki cinselliğe ilişkin tartışmalı ve merak edilen konuları ortaya koyuyor.

Turan Dursun'un kitabının ilk bölümü "Tevrat'ta Seks''. Bölümün adından da anlaşılacağı üzere, Tevra t’ta geçen ve birçoğu Kur'an'a da etkide bulunan cinselliğe ilişkin konuları işlemiş. insanın, Adem'in ve Havva'nın yaratılışına ilişkin olarak anlatılan ve bizim kanıksadığımız nice öykünün cinsellikle olan bağlantısına dikkat çekmiş. Zina, fuhuş, eşcinsellik konularında dinlerin tavrını ve ne tür yaptırımlar öngördüğünü ortaya koymuş.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. MOBİL SİTEMİZDEN "GOGGLE CROME" TARAYICISI KULLANINIZ. Kitap linkine otomatik indirmelere karşı aşamalı güvenlik kontrolü vardır. Ekitaplist "LOGO"suna tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz, ardından "Robot Değilim" işaretleyerek kitap linkine ulaşabilirsiniz. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Haluk Nurbaki - İnsan Bilinmezi
Haluk Nurbaki - İnsan Bilinmezi
Bilimsel düşünce : Gerçeği, ona yakışır biçimde düşünme sanʹatıdır.

Bir yönüyle : Aklın penceresinden evreni yansıtır ve böylece bilim doğar. Bir yönüyle de bilinmezi kovalar. Ona, önce düşüncenin, sonra aklın kemendini atar.

Bilim :Düşünce ve aklın ortak çabası ile önce dehalarda doğar. İnsanların çoğu için buğulu bir cam ardındadır, net değildir. Sonra, o metodların ustalığı sayesinde tüm insanlara aktarılır. 0 buğulu gerçek netleşir ve akılcı bilim ortaya çıkar.

İnsanların beş duyularında ve zekâlarındaki farklar bu sonuca yol açmıştır.

Kabul etmek gerekir ki; bilimsel düşüncenin ufuklarındaki sonsuzluğa rağmen, akılcı bilim, ortalama insan zekâsı ile sınırlıdır.

Dahilerin bildiklerini, akılcı bilime hipotez ve teorilerle aktarma çabaları bunun pek gerçekçi bir tezahürüdür.

Bilimsel düşünce; dehanın, evrende aradığı gerçeği bulmak özleminden doğar. Akılcı bilim, dar gözlem penceresinde her şeyi çözmeye, yorum yapma çabası içindedir. Bu yüzden bazı tezatlar doğar. Meselâ akılcı bilim, beş duyu aracılığı ile kavramak istediği evrende bu beş duyunun ne kadar dar bir pencere olduğunu tartışmak istemez.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. MOBİL SİTEMİZDEN "GOGGLE CROME" TARAYICISI KULLANINIZ. Kitap linkine otomatik indirmelere karşı aşamalı güvenlik kontrolü vardır. Ekitaplist "LOGO"suna tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz, ardından "Robot Değilim" işaretleyerek kitap linkine ulaşabilirsiniz. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Paul N. Siegel - Dünya Dinleri ve İktidar
Paul N. Siegel - Dünya Dinleri ve İktidar
Bu kitapta, Musevilik, Hristiyanlık, İslam, Budizm ve Hinduizm gibi yaygın dünya dinleri ele alınıyor, bu dinlerin doğuşu ve gelişimi etraflı olarak inceleniyor. Bir yandan, belli başlı tüm dinsel geleneklerin ortaya çıktığı tarihsel ve toplumsal koşullar, dönemin egemenlik ilişkileri çerçevesinde ele alınırken; öte yandan, dinsel düşünce ve inanç sistemleri ile modern ideolojiler -en başta da Marksizm- arasındaki özgül ilişkiler mercek altına alınıyor. Marksizmin din eleştirisi konusunda burjuva Aydınlanması ile ayrıştığı noktalar; Sovyetler Birliği'nden Küba'ya ve Çin'e, reel sosyalizm deneyiminin dinsel ideoloji ve kurumlarla ilişkisi ve daha pek çok konu, karşılaştırmalı ve eleştirel bir gözle ele alınıyor. 

Dünya Dinleri ve İktidar, hem dünya dinlerinin tarihi, hem de dinin günümüz toplumundaki yeri hakkında ezilenlerin bakış açısından yazılmış bir kitap arayanlar için eşsiz bir kaynak. 
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. MOBİL SİTEMİZDEN "GOGGLE CROME" TARAYICISI KULLANINIZ. Kitap linkine otomatik indirmelere karşı aşamalı güvenlik kontrolü vardır. Ekitaplist "LOGO"suna tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz, ardından "Robot Değilim" işaretleyerek kitap linkine ulaşabilirsiniz. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Necip Fazıl Kısakürek - Reşahat
Necip Fazıl Kısakürek - Reşahat
Bizden önce yaşamış şerefli İslam büyüklerinin eserlerini, menkıbelerini, makamlarını içine alan, araştırılmış, seçilmiş ve yazılmış olan bu eser ki; "Hayat Pınarından Damlalar" Mevlânâ Ali bin Hüseyin Es-Safiyüddin'e aittir. Müellif yazmış olduğu bu mübarek eserinde şöyle der; Allâhu Teâlâ'nın celle celâlühü lütfü ile (şanı yüce ve her şeyi gizlemeye kadir olan Hakk) ikram ve lütûflarının bereketi ile sınırsız ihsânları ile Hicri: 889 yılı Zilkade Ayının sonlarında velayet menzili, hidâyete geçti. Hakikate eren büyüklerin kutbu, iyi bir araştırmacı, alim ve Gavsü'l-Azamü'l muvahhidin, Hakkın yardım ettiği dünya ve dinin ileri geleni, temsilcisi Hâce Ubeydullâh kuddise sirruh Hazretlerinin yüce makamlarına katılmakla, şereflenmek nasib oldu. Bir kerede Hicri: 893 yılı, Rebfül-ahir Ayının başlarında bu mübarek zâtın dergâhında hizmet veren adamlarıyla tanışma imkânına kavuştum. Bana el verdi. O saadet sahibi Hâce Hazretlerinin büyük meclislerinde daima Silsile-i Nakşibendiyye ulularının, «hasletleri, «şemailleri ve «faziletli menkıbeleri zikrolunup, bu hakir (zelil kul; ben) onları dinlemek lütfuna eriştim. Birbiri ardınca o zâtın anlatılan halini, muciz beyânlarından gelen ve cari olan marifet ve hakikat kokan yüksek sözlerini ve zarif, şerefli hallerinin bazılarından istifade etmeyi anlayıp, idrak ile uğurlu sayıp, öğrenmek benim için bir ganimet oluyordu. Bu eserin toplamı bir makale, üç maksad ve bir bitiş üzere yazıldı. Maksad: İlk başından sonuna kadar Nakşibendî silsilenin hocalarının tabakalarının (K. S.) beyânı ile ilgilidir. Birinci maksad Hâce Ubeydullâh Hazrederinin e'ba ve ecdadı ile akrabaları, doğum tarihleri, çocuklarında vaki olan halleri, şemaili, ahlâkı, tavırları, ilk hicret edişleri, seferleri, zamanın şeyhleri ile olan görüşmeleri hakkında ki beyânı içerir. İkinci maksad: Bazı hakikaderi, bilgileri, incelikleri, sözlerini, hikâyelerini ve emsalleri ile rivayetleri ve hallerini beyâna havidir. Üçüncüsü maksad: ise meclisler içinde Hâce Hazretlerinden vasıtasız duyulmuş sözleridir. Ayrıca Hâce Hazretierinden bazı görülen şahsına ait halleri ve kerametlerine dairdir. Her biri sağlam, emin, güvenilir ve adil insanlardan nakledilmiştir. Sıhhat derecesinden onlar mesuldürler. Her üç maksadın her birisi dahi üçer fasıldan oluşur. Hatime: Hâce Hazretlerinin kuddise sirruh Ahiret âlemine intikâl ve irtihâllarini beyân eder.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. MOBİL SİTEMİZDEN "GOGGLE CROME" TARAYICISI KULLANINIZ. Kitap linkine otomatik indirmelere karşı aşamalı güvenlik kontrolü vardır. Ekitaplist "LOGO"suna tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz, ardından "Robot Değilim" işaretleyerek kitap linkine ulaşabilirsiniz. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Senai Demirci - Kalbimizi Yeniden Yazmak
Senai Demirci - Kalbimizi Yeniden Yazmak
Risâle-i Nûr, bir insan teki olarak, var oluşumuzdaki derin çelişkileri uyandırıyor, üzerine kül bastığımız temel acılarımızı tazeliyor. Herbirimizi 'doğuştan Müslüman' kabul eden tarafgirlik kalıplarını hiç ciddiye almadan, 'elimizde hazır bulduğumuz' imanımızı dayanak yapmadan, sıfır noktasından hareketle, tüm insanları aynı kumaştan dokunmuş bilerek konuşuyor. Bizi tam da düştüğümüz yerden kaldırıyor.

Risâle-i Nûr, kalbimizi yeniden yazıyor.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. MOBİL SİTEMİZDEN "GOGGLE CROME" TARAYICISI KULLANINIZ. Kitap linkine otomatik indirmelere karşı aşamalı güvenlik kontrolü vardır. Ekitaplist "LOGO"suna tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz, ardından "Robot Değilim" işaretleyerek kitap linkine ulaşabilirsiniz. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Rod Harbottle - Kutsal Kitap Yerler Sözlüğü
Rod Harbottle - Kutsal Kitap Yerler Sözlüğü
Bu sözlük bir Kutsal Kitap sözlük projesinin bir parçasıdır. Kutsal Kitab’ın bütün yerler adlarını içermektedir. 80’li 90’lı yıllarda yazıldığı için adların yazılışı Kitabı Mukaddes çevresine göre ayralanmıştı. 2002 tarihli Kutsal Kitap’tan bir ad arayıp bulamayınca Kitabı Mukaddes çevirisindeki aynı ayette adın yazılışını bulabilirsiniz.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. MOBİL SİTEMİZDEN "GOGGLE CROME" TARAYICISI KULLANINIZ. Kitap linkine otomatik indirmelere karşı aşamalı güvenlik kontrolü vardır. Ekitaplist "LOGO"suna tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz, ardından "Robot Değilim" işaretleyerek kitap linkine ulaşabilirsiniz. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Rene Guenon - Maddi İktidar, Manevi Otorite
Rene Guenon - Maddi İktidar, Manevi Otorite
Biz çalışmalarımızda, güncelliği (actuality), geçici dünya olaylarını referans verme alışkanlığına sahip değiliz. Zira asıl üzerinde durduğumuz, devamlılık gösteren olaylar şeklinde tezahür eden prensiplerdir, çünkü onlar zaman dışıdırlar. Söz konusu prensiplerin tatbikatlarına ilişkin tasarımlar yapmak üzere saf metafiziğin kapsamı dışına çıksak bile, bu çıkışı genel bir beşaret sağlayacak şekilde yaparız. İşte bu eserde yapacağımız da budur. Bu inceleme aracılığıyla sergileyeceğimiz mütalaalar, maddî dünya ve manevî dünya arasındaki ilişki ile belirlenen şartlar altında özel bir biçime bürünmüş olan siyaset ve din arasındaki alakalandırma üzerinde yoğunluk kazanmış tartışmalar nedeniyle, bugün için çok daha özel bir anlam taşımaktadır. Bu gerçeği teslim etmekle beraber, bu mütalaalara telmih ettiğimiz olgular nedeniyle vardığımızı ya da mütalaalarımızı doğrudan doğruya bu olgulara bağlamaya çalıştığımızı düşünmek hata olacaktır. Çünkü bu, olgu olmaktan başka bir niteliği olmayan ve hem doğası hem de kaynağı itibariyle gerçekte bambaşka bir düzenin kavramları üzerinde etkili olan olaylara abartılı bir önem atfetmek olacaktır. Öngörebileceğimiz tüm yanlış anlaşılmaları önceden gidermek için çaba gösterdiğimizden, herşeyden önce olabildiğince açık ve net olarak, bazı kişilerin, sahip oldukları politik ve dinsel ihtiraslar ve bazı basmakalıp düşünceler yüzünden kendimizi yerleştirdiğimiz bakış açısını idrak edememelerinden dolayı düşüncelerimiz hakkında varabilecekleri yanlış yorumlara mahal vermemeye de özen gösteriyoruz. Burada söyleyebileceğimiz herşeyi, bugün, tüm dikkatleri maddî ve manevî dünyalar meselesi üzerine çeken olgular oluşmadığı takdirde de aynı şekil ve aynı tarzda söylerdik. Günümüz koşulları bize, bütün bunların söylenmesinin gerekli ve uygun olduğunu şimdiye kadarkinden daha açık olarak göstermektedir. Bu şartlar bize, zamanımız elverdiğince biçimlendirmeye çalıştığımız geçici tatbikatlara elverişli olmayan ve diğerleri yanında ziyadesiyle tercih ettiğimiz bazı hakikatleri sergileme vesilesi yaratmıştır.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Necip Fazıl Kısakürek - Son Devrin Din Mazlumları
Necip Fazıl Kısakürek - Son Devrin Din Mazlumları
Bu eser, «Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar» dan sonra beklenmesi ve ona eklenmesi gereken bir bahsi çerçeveliyor. Dmân ve ideal uğrunda umumî mazlumluk davasının çok yakından, öz hayatımızdan, yakın tarihimizden ele alınması ve hususî plânda gösterilmesi... Bu yakın tarih ve hususî plân, Dtti-had ve Terakki ile başlayıp Cumhuriyetle yerleştiğini gördüğümüz Dslâm nefretinin zeminini çizer ve o zemin üzerinde en kuduz zalim kılıcıyla düşürülen masum başların hikâyelerini anlatır.

Bu hikâyeleri, zaman ve mekân şartlarına göre mümkün olabildiği kadar ifadelendirme ve mânalandırma yolunda elimizden geleni yaptık; ve sebep ve netice hükmünü, son zamanlarda inkişafına şahid olduğumuz Dslâm dâvasının dost ve düşman kutubları tanımak gibi bir borcu yerine getirmeleri kaydiyle okuyucunun takdirine bıraktık.

Allahtan, mazlumluğumuza nihayet verecek sabahın nurlu şafağını diliyoruz.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Senai Demirci - Dua Defterim
Senai Demirci - Dua Defterim
“Dua sözün sözden öte konuşmasıdır.
Dua sözün kıblesi, kalbin haccıdır. 
Dua sözün miracıdır.” 

“Dua kulluğun sırrıdır” hakikatinden yola çıkarak derlediği müthiş yakarış ve sığınmaları, duaya dönüştürdüğü yaşam kesitlerini ve dua tefekkürlerini paylaşıyor okuru ile...
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Muhyiddin Şekur - Su Üstüne Yazı Yazmak
Muhyiddin Şekur - Su Üstüne Yazı Yazmak

Bil ey oğul, insan sıradan yahut rastgele yaratılmış bir şey değildir, mükemmel bir sanatla yaratılmış ve bir büyük gayeye doğru yürütülmektedir; kendisi ebedî değildir ama ebediyen yaşatılacaktır; ve bu beden süflî ve arızîdir, ancak ruh ulvî ve semavîdir. Riyazet potasında şehevî arzularından tecerrüd edip ulvîyata erişir, ve şehvet ve gadabm kölesi olmaktan çıkıp melekî sıfatlara, mazhariyet mertebesine yükselir. İnsan, bu mertebede iken, saadetini, şehevâni hazlarda değil, Cemâli Ezelî'yi temaşa ve istihsan etmekte bulur. İnsan ruhundaki bu tebeddülün ikmalinde, adi madenleri altına dönüştürür gibi işleyen bu manevî simyayı keşfetmek kolay değildir ve o her kocakarının evinde bulunmaz.

.İşte O'nun bu simyayı içinde saklıyan hazineleri resullerin kalpleridir ve onu başka yerde arayanlar hesap günü, 'İşte senden perdeyi kaldırdık, bugün artık görüşün keskindir' denildiğinde hayâl kırıklığına düşecek ve hüsrana uğrayacaklardır.

Allah, insanlara bu simyayı nasıl kullanacaklarını ve kalplerini riyazetle süflî arzulardan nasıl arındıracaklarını öğretmeleri için yeryüzüne yüz yirmidört bin peygamber göndermiştir. Bu simya, kısaca, yüzünü dünyadan Allah'a çevirmek olarak tarif edilebilir ve dört rükünden oluşur:

(1) nefsini bilmek,

(2) Rabbi'ni bilmek,

(3) dünyanın hakikatini bilmek ve

(4) ahiretin hakikatini bilmek.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Author Name

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/FymUrEaf4VRt8qa37E5vOFjGq7rw0baT5ScQ7nwsZ7F1nMsihsXMJ-ECCaNgexvSUbcSY44G8IikGvIN11CTzgVt5G5RX49Wod48BJ1Ip44Xxwhr2t7et1d7jFjNaw1nyI25q9LLS8R7qiefMIQzr5wd02oNh7ki7pALRS_Y003Cm0E5cHu755RtLpH7nZZ6qTWX96FWc3d_Q21qShkKCdjNSsiXgMMOAJlY3Z5W-cI1uecrJrWL0j3SVXP0u4d0fu1_xq6eRQZGyfy2iSJ8Ezr6eJ9Q0py4y-ZMSCCJma9v9rk35pvY-nKQoMq95SI9C3hdRGK_uC3hDIVyAUrpvJfRFZSrKDMeSta6lC03mk12zmjygBVkf8h37zS0j_Cax4_zQekjcWoRvC-dMsNRtdLetCKwUAayhovBiIXenrcPCa9GM-Gw6CNkl-c3DhwCpCkvOcvavfQHS1HLD0yGsNfWJ03NXfi6WAWQg3Kc0ReJWWtdy0lRn4QUQ9obz-rfqBMegiqA_V6JT6d_n_tGATRZkcV5lr-T_CTQuY3Nv_e4la-l0KE7t6snoJui35gO33yCReas0YnaznkHcqFrYhP0mhUXYYwtIGfw4ybiXAT1eW6Nu95XVS411caUXY6OUa-512tP3V5HNzNs7_FjAdqr0pNDGIX6=w146-h118-no} {facebook#https://kitapazzi.blogspot.com.tr/} {twitter#https://twitter.com/Kitapazzi} {google#Yhttps://plus.google.com/u/0/104699689942249315316}

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.